OFF ICMC 2005

ICMC?

La confer�ncia internacional de m�sica per ordinador (ICMC), amb una hist�ria de m�s de 30 anys a les seves esquenes, �s una trobada anual d'especialistes procedents d'una �mplia gamma de camps cient�fics, tecnol�gics i art�stics, que comparteixen un inter�s com� per la m�sica per ordinador i la inform�tica musical. El ICMC �s la confer�ncia internacional en la qual tots els diferents aspectes d'aquesta �rea, especialment interdisciplin�ria, convergeixen. Aquest any, el ICMC t� lloc a Barcelona, organitzat per la Fundaci� Phonos de m�sica electroac�stica, la Universitat Pompeu Fabra i l'EsMuC (Escola Superior de M�sica de Catalunya).

Durant la setmana del dilluns 5 al divendres 9 de setembre, l'ESMuC acollir� a m�s de 400 especialistes en m�sica per ordinador, investigadors i compositors de tot el planeta, que presentaran m�s de 200 xerrades cient�fiques, demostracions, tallers pr�ctics i debats. L'ESMuC i l'Auditori albergaran tamb� diversos concerts diaris, de manera que m�s d'un centenar d'obres electroac�stiques seran programades al llarg d'aquesta setmana.

Llavors, qu� �s l'OFF-ICMC?

Partint de la idea que tota la m�sica actual �s, en major o menor mesura, m�sica amb o per ordinador, avui m�s que mai, l'experimentaci� en m�sica digital ja no pot seguir sent considerada com un monopoli del m�n acad�mic. Tend�ncies i plantejaments alternatius que mostrin una visi� m�s �mplia d'aquesta realitat experimental; m�siques que busquen i experimenten, allunyades potser de la tradici� electroac�stica, per� allunyades tamb� -i molt m�s- de qualsevol comprom�s comercial; improvisaci� lliure, laptop electr�nica, turntablism, sorollisme, live-coding, vj-ing, art sonor, m�sica en xarxa, instal�lacions sonores interactives... s�n algunes de les propostes i tend�ncies que aquest OFF tracta de mostrar.

Durant aquesta setmana, i com complement essencial a la confer�ncia oficial, en la Fundaci� Metr�nom es programaran cada nit a partir de les 22.00 diversos concerts i performances amb artistes procedents d'Europa, Jap�, Austr�lia i Am�rica, la majoria dels quals no han actuat mai en la nostra ciutat. Durant el dia, la galeria exhibir� tamb� sis suggestives instal�lacions sonores.

Per a descobrir el que aquestes �ltimes tend�ncies poden aportar, proposem doncs els seg�ents 30 "exercicis" en electr�nica experimental. Per a concloure, i com al�licient addicional, recordarem que, com �s costum a Metr�nom, l'entrada �s totalment gratu�ta!